Samtyckesförklaring

Samtyckesförklaring

 Den samtyckande parten samtycker till följande 

(i) att delta i en första tandläkarkonsultation med en lokal partnertandläkare ("partnertandläkare") och/eller tandläkare som är anställda av DrSmile Sverige AB, ("DrSmile Sverige") Box 3294, 103 65 Stockholm, Sverige. Samt att få en 3D-skanning gjord av sina tänder  så att en individualiserad behandlingsplan kan upprättas för det potentiella köpet av DrSmile aligners och/eller 

(ii) att konsultera Partnertandläkare eller tandläkare anställda hos DrSmile Sverige för en uppföljande behandling efter det behandlingsresultat som har erhållits ("finjustering") och/eller för medföljande åtgärder eller uppföljningsåtgärder, t.ex. IPR, fästen, framstegskontroll, fast retainer ("Ytterligare åtgärder"). 

Han/hon samtycker till att personuppgifter och hälsouppgifter om honom/henne i detta sammanhang kommer att lagras och behandlas av DrSmile Sverige, DZK Deutsche Zahnklinik GmbH, ("DZK") Königsallee 92a, 40212 Düsseldorf, Tyskland och/eller Urban Technology GmbH, Brunnenstraße 128, 13355 Berlin, Tyskland ("UT"); UT, DZK, ( DrSmile Sverige kallas tillsammans "DrSmile Group Companies" och partnertandläkare och kommer att lagras, överföras och behandlas helt eller delvis till varandra eller till samarbetande tredje parter ("samarbetspartner").

Om han/hon ursprungligen har ingått ett behandlingsavtal med Sunshine Smile GmbH, ("PlusDental") Windscheidstr. 18, 10627 Berlin, Tyskland, och nu konsulterar en partnertandläkare och/eller en tandläkare som är anställd av DrSmile Sverige för att få en förbättring och/eller ytterligare åtgärder, samtycker han/hon till att den ursprungliga PlusDental-behandlingsdokumentationen (undersökning, 3D-skanning av tänder och bett, fotodokumentation, anamnes, behandlingsplanering, 3D-simulering av det planerade behandlingsförloppet etc.) kan ses, vidarebefordras och/eller bearbetas av partnertandläkare, DrSmile-koncernbolag och/eller samarbetspartner, om och i den utsträckning som är nödvändig för att tillhandahålla förbättringen eller de ytterligare åtgärderna. 

Samtyckesobjekt

● Allmänna personuppgifter, t.ex: Namn, adress, kontaktuppgifter, kön.

● Hälsouppgifter, t.ex: Uppgifter om sjukdomar, tandstatus, 3D-skanning av tandläget, tidigare sjukdomar, resultat av medicinsk historia.

● Uppgifter som samlas in i samband med undersökningar.

● Fotografisk dokumentation (bilder)

● Avtalsrelevanta uppgifter, t.ex. klassificering som S-, M- eller L-paketkund.

Syftet med samtycket

DrSmile Group Companies och/eller Partner Dentists behöver uppgifter, i synnerhet men inte begränsat till allmänna personuppgifter om den samtyckande parten för att kunna kontakta honom/henne vid behov och för att kunna fullgöra behandlingsavtalet mellan DrSmile Sverige och den samtyckande parten och för att producera och leverera aligners och/eller ytterligare åtgärder. För detta ändamål kommer en 3D-skanning av tandernas ställning samt bilder av den samtyckande parten att tas. DrSmile-koncernens bolag lagrar även svaren på anamnesfrågorna och andra hälsouppgifter, varav en del nämns ovan, i enlighet med Art. 9 i DSGVO, samt alla andra avtalsrelevanta uppgifter. 

När det är nödvändigt för datalagring, medicinsk klargörande och planering (av respektive DrSmile Group Company men även av partnertandläkare), utarbetande av behandlingsplanen, tillhandahållande av ytterligare åtgärder och tillverkning av tandskenor (av samarbetande tandläkarlaboratorier), överlämnar DrSmile Group Companies och/eller partnertandläkare insamlade uppgifter i sin helhet eller i delar till varandra och till samarbetspartners (som delvis ändå tillhör samma företagsgrupp, till vilken DrSmile Group Companies också hör).

Samarbetspartners till DrSmile Group Companies kan ha sitt säte inte bara i Sverige eller Tyskland utan även i USA eller Schweiz, till exempel i länder där EU:s allmänna dataskyddsförordning inte är tillämplig. Därför kan en konsekvent hög nivå av dataskydd, som i EU, inte garanteras fullt ut där i varje enskilt fall. Vid val av samarbetspartner förbinder sig respektive DrSmile-koncernföretag att se till att en jämförbar nivå av dataskydd som i EU upprätthålls och i synnerhet att uppgifter endast kan överlämnas om samarbetspartnern å sin sida är juridiskt förpliktad att göra det. DrSmile Group Companies åtar sig att se till att deras samarbetspartner använder de så kallade EU:s standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen och som anses ge tillräckliga garantier i den mening som avses i artikel 46 i GDPR.

Insamlingen, lagringen och överföringen av uppgifter syftar således till att möjliggöra en smidig bearbetning av planeringen och leveransen av aligners samt optimal konsultation och uppföljning av den person som ger sitt samtycke.


Deklaration

Den samtyckande parten förklarar sitt samtycke till behandling, lagring och vidarebefordran av personuppgifter som rör honom eller henne, inklusive hälsouppgifter. Han/hon samtycker också till att fotografisk dokumentation, t.ex. 3D-skanningar av samtyckandens tänder och bett, förbereds, lagras och skickas vidare. Den person som ger sitt samtycke samtycker också till att alla ovan nämnda uppgifter får vidarebefordras av partnertandläkare och DrSmile Group Companies till varandra och samarbetspartners.

Samtycket omfattar även överföring av uppgifter till andra samarbetspartners för att uppfylla avtalets syfte, t.ex. tandläkarlaboratorier för utarbetande av behandlingsplanen och för tillverkning av tandskenorna samt för att säkra leveransen. Det är inte tillåtet att använda uppgifterna för andra ändamål än de som nämns, såvida det inte finns en laglig ändring av ändamålet i enlighet med artikel 2.1 i EG-fördraget. 6 IV DSGVO.

Den samtyckande parten godkänner att DrSmile Group Companies får kontakta honom/henne för vidare genomförande av avtalet, information och reklam via post, (även delvis okrypterad och därmed teoretiskt sett mindre säker) e-post, SMS, via sociala nätverk och/eller budbärartjänster (t.ex. Whatsapp) eller per telefon och samtycker även att telefonsamtal spelas in för dokumentation, kvalitetssäkring och för att bevisa att avtalet har ingåtts, under förutsättning att den person som ger sitt samtycke lämnar de nödvändiga kontaktuppgifterna.

Den person som ger sitt samtycke samtycker också till att hans/hennes uppgifter får lämnas vidare till samarbetspartner i marknadsföringssyfte, förutsatt att hans/hennes uppgifter anonymiseras omedelbart efter att de lämnats vidare (dvs. före varje ytterligare behandling).

Den person som ger sitt samtycke har rätt att när som helst begära information från DrSmile Group Companies om de uppgifter som lagrats om honom/henne och begära att de korrigeras, raderas eller blockeras.

Den person som ger sitt samtycke samtycker till att hans/hennes uppgifter kan behandlas i anonymiserad form för kliniska studier och överlämnas till samarbetspartner för detta ändamål. Detta samtycke kan när som helst och utan motivering återkallas genom en informell förklaring till DrSmile Group Companies med verkan för framtiden. 

Uppgifter som har behandlats före återkallandet av samtycket ska inte påverkas av återkallandet och ska inte raderas automatiskt; de allmänna reglerna för befintliga krav på radering på grundval av GDPR ska dock gälla. Vid frågor om denna samtyckesförklaring eller andra dataskyddsrelaterade frågor kan den samtyckande personen när som helst kontakta det ansvariga dataskyddsombudet (e-post: [email protected]).