Felställda tänder: korsbett

Orsak, följder och behandling av felställda tänder

ÄR JAG LÄMPLIG?
Felställda tänder korsbett
drs-gradient-desktop-circle-orange-pink

Mycket få personer vet hur mycket den egna tandhygienen påverkar hela ens välbefinnande. Felställda tänder, så som vid korsbett, kan ha fysiska liksom psykiska invärkningar. En tandkorrigering är därför ibland inte enbart motiverad av estetiska skäl utan framför allt för att undvika negativa hälsoföljder på grund av felställda tänder.

Vad innebär ett korsbett?

Tandställning korsbett med glugg

Om tänderna inte går ihop ordentligt när man biter ihop, är det fråga om korsbett. Det vill säga att sidotänderna i överkäken antingen pekar för smalt innåt , eller att tänderna i underkäken står för brett utåt i riktning mot kinden.

Korsbettet syns ofta är ofta, till skillnad från andra felställningar. Man kan skilja mellan tre olika typer av korsbett:

Labidodonti

I normala fall griper upphöjningarna och groparna i kindtänderna perfekt in i varandra, när man biter ihop tänderna. De övre framtänderna döljer de undre framtänderna så gott som helt, när man biter ihop tänderna helt och hållet.  Vid labiodonti stöter upphöjningarna i kindtänderna såväl som kanterna på framtänderna direkt i varandra, vilket ger ett felaktigt bett.

Ensidigt korsbett

Precis som namnet antyder är bettet endast felaktigt på ena sidan. På den andra sidan biter tänderna i över- respektive underkäken korrekt mot varandra. Ofta uppkommer det ensidiga korsbettet i samband med sneda tänder.

Korsbett på båda sidor

Vid korsbett på båda sidor berörs båda tandsidor och tänderna i över- respektive underkäken möter inte varandra korrekt. Förhållandet mellan överkäke och underkäke är stört. Oftast beror detta på att överkäken är för smal, vilket leder till ett felaktigt bett på båda sidor.

Vad beror ett korsbett på?

I de flesta fallen uppstår ett korsbett på grund av en muskulär ojämnhet i munnen. Ett skäl till storleksskillnaderna i käken kan vara att tänderna brutit igenom för tidigt eller för sent. Om tungan inte understödjer överkäkens tillväxt i tillräckligt hög grad utvecklas inte överkäken, vilket leder till störningar i tillväxten. Detta kan leda till ett korsbett. Även en kluven läpp/käke/gom kan framkalla ett korsbett, eftersom överkäken inte kan växa korrekt på grund av ärrentropioner. I sällsynta fall är korsbettet även ärtftligt, eller kan uppstå på grund av något externt som ett olycksfall eller att  personen suger för länge på tummen.

Negativa följder av ett korsbett

Man bör inte underskatta effekterna av ett korsbett. Om det felaktiga bettet inte behandlas, kan det leda till såväl fysiska som psykiska besvär. Vid ett ensidigt korsbett belastas endast ena sidan av käken. Detta kan framkalla ledsmärtor och samtidigt leda till problem vid tuggande. Om denna form av korsbett är mycket starkt utpräglad förskjuter sig dessutom ansiktsproportionerna, vilket leder till ett optiskt skevt ansikte. Dessutom kan detta inverka negativt på andningen genom näsan på grund av den för smala käken. Det kan uppstå språk- och ätproblem. Det felaktiga förhållandet mellan över- och underkäke leder till en störd tungmotorik, vilket i många fall leder till ett läspande.

Generellt sett kan den felaktiga/ensidiga belastningen av käken leda till spänningar, nacksmärtor, migrän och en för tidig avnötning av lederna och tänderna.  För att förhindra negativa konsekvenser bör ett korsbett därför behandlas så tidigt som möjligt.

Ett korsbett bör behandlas

Det är mycket viktigt att behandla ett korsbett tidigt och därmed förhindra värre konsekvenser. Det är bäst att behandla redan när man är barn, eftersom käken fortfarande håller på att växa och på så sätt går det lättare att reglera.

Eftersom det vid ett korsbett för det mesta rör sig om en för smal överkäke gäller det att utvidga denna med hjälp av en behandling. Hos barn uppnås detta ofta med hjälp av en lös eller fast bettskena. Andra möjligheter är aktivatorer, olika aktiva plattor, och apparater för en utvidgning av gomsutur och kvadratisk helix.

Vid ett senare konstaterande av felställda tänder och starka följdverkningar, t.ex. problem vid språkutvecklingen, kan det även vara ändamålsenligt med kompletterande behandlingar, t.ex. logopedi.

Att behandla korsbett hos vuxna

En käkortopedisk operation kan hos vuxna vara nödvändig beroende på hur omfattande och komplicerad felställningen är. Om du lider av spänningar eller smärtor i käkleden bör du absolut få det undersökt och klarlagt om det föreligger ett korsbett hos dig. Detta för att förhindra vidare följdverkningar. Följande behandlingsmöjligheter finns för vuxna:

Tandskena vid ett lätt korsbett

Vid en lätt felställning räcker det ofta att behandla med en tandskena. I synnerhet lämpar sig DR SMILEs tandskenor utmärkt för behandlingen hos vuxna, eftersom denna är så gott som osynlig och på så sätt inkräktar mycket lite på vardagen.

Behandlingskostnaderna med en genomskinlig tandskena är betydligt lägre jämfört med en fast tandställning. Dessutom krävs det en mycket kort behandlingstid beroende på hur komplex felställningen är. Lätta fall kan korrigeras redan inom ett par månader.

Operation vid komplicerat korsbett

Om käkens felställning är så starkt utpräglad att till och med ansiktssymmetrin berörs av detta är det för det mesta oundvikligt med en käkortopedisk operation. Bettskenan är i sådana fall tyvärr inte tillräcklig och skulle endast avhjälpa symptomen men inte orsaken till korsbettet. Vid en operation utvidgas käken kirurgiskt genom en utvidgning av gomsuturen.

Bekostar Försäkringskassan behandlingen?

Försäkringskassan kan i vissa fall stödja en behandling för att bota korsbett så väl hos vuxna som hos barn. Men det gäller bara de mest extrema fallen. En tandläkare kan hjälpa dig undersöka möjligheten att få stöd för din behandling.

Låt tandläkare konsultera dig - i över 400 partnerkliniker globalt

Låt en tandläkare ge dig rådgivning. Boka ett kostnadsfritt informationsmöte på en DR SMILE-partnerklinik nära dig.